Integritetspolicy

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med vår hantering av de personuppgifter som du lämnar till oss. Med denna integritetspolicy vill vi informera om hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

 

Behandling av personuppgifter

Västerås Stift Skog ABs och Prästlönetillgångar i Västerås stifts behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Om du har skyddade personuppgifter måste du upplysa oss om detta i samband med att vi tar del av och behandlar dina personuppgifter.

 

E-post

När du skickar e-post till oss via webbplatsen, t.ex. för att lämna en synpunkt eller ställa en fråga, behöver vi lagra dina kontaktuppgifter för att kunna behandla ditt ärende och kontakta dig med anledning av ärendet. Vi lagrar bara de uppgifter du själv valt att lämna. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss i syfte att hantera ärendet.

 

Platsansökningar

När du söker en ledig tjänst kommer inskickade ansökningshandlingar att vara tillgängliga för och behandlas av de personer som ansvarar för rekryteringen hos Västerås Stift Skog AB. Personuppgifter behandlas som konfidentiella inom vår organisation, samt att dina personuppgifter endast behandlas för de syften som avses. Dina ansökningshandlingar lagras under pågående rekrytering, och efter 2 år raderas alla dina personuppgifter. I de fall vi anlitar en extern rekryteringsfirma kan handlingarna komma att lämnas till tredje part. Denna tredje part kommer att vara bunden av sekretessavtal med oss.

 

Samrådsförfarande

I ett samrådsförfarande kommer de kommentarer som du lämnar i yttrandet, inklusive kontaktuppgifter eller andra personuppgifter, att registreras hos och av oss. Yttranden från privatpersoner avidentifieras innan extern publicering. Uppgifterna kan inom ramen för samrådsförfarandet komma att lämnas till våra samarbetspartners. Uppgifterna kan även komma att publiceras eller lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till följd av att handlingarna kan anses vara inkomna hos en myndighet och ej föremål för sekretess.

 

Nyttjanderätter, arrenden, servitut mm

När du tecknar ett avtal med oss, t.ex. ett nyttjanderättsavtal, kommer vi att lagra de personuppgifter som du lämnar till oss i ett dataregister. Vi använder personuppgifterna uteslutande för administration av avtalet och i syftet att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter komma att inhämtas från offentliga register.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Att lämna ut sina uppgifter över internet innebär alltid en risk. Vi vidtar kontinuerligt alla rimliga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och annan viktig information från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, t.ex. för att hantera ett ärende, fullgörande av ingångna avtal eller fullgöra våra förpliktelser enligt lag.
Om du har lämnat samtyckte till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling av dina personuppgifter. Notera att ett återkallande av samtyckte inte påverkar den behandling som får göras utan samtycke eller som vi måste göra för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

 

Personuppgiftsansvarig

Västerås Stift Skog AB, 556661-8913 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom koncernen och på denna webbplats.

 

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Västerås Stift Skog AB ansvarar inte för innehållet på andras webbsidor och heller inte andra webbplatsers behandling av personuppgifter.

 

Sociala medier

Tänk på att om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss så kan det innebära att information och personuppgifter överförs till tredje part, t.ex. Twitter eller Facebook.

 

Registerutdrag och rättning av personuppgifter

Du har enligt lag rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till personuppgiftsansvarig enligt adress nedan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vid upprepade eller ogrundade förfrågningar om registerutdrag eller rättning av detsamma, har vi rätt att antingen ta ut en administrativ avgift eller att avstå från att tillmötesgå begäran. En ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse ska innehålla personnummer och namn samt vara egenhändigt underskriven av den registrerade. Registerutdraget skickas endast till den registrerades folkbokföringsadress. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse skickas till Västerås Stift Skog AB, Personuppgiftsansvarig, Olbergavägen 15, 734 92 Hallstahammar.

 

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål gällande vår behandling av personuppgifter går det bra att kontakta oss genom att antingen skicka ett meddelande via e-post tillDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller per brev till Västerås Stift Skog AB, Personuppgiftsansvarig, Olbergavägen 15, 734 92 Hallstahammar.

 

 Pdfknapp

TOP