Med stöd från Europeiska jordbruksfonden har arbeten gjorts på fastigheten Högfors 2:19 i Ljusnarsbergs kommun, för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden.

Åtgärder som har utförts på en yta av ca 24 Ha:
•    Avverkat och ringbarkat merparten av granen.
•    Friställt lövträd som har möjlighet att bli vidkroniga.
•    Skapat död lövved genom ringbarkning.
•    Frihuggning av kulturmiljöer

TOP