Vindkraft

Vind test
 

Sverige och världen befinner sig i en situation med ökande koldioxidhalter i
atmosfären, ökande temperaturer och förändrat klimat. Trots internationella avtal och löften går utvecklingen åt fel håll. Fossila bränslen måste fasas ut till förmån för förnybara energikällor som sol, vind och vatten. I denna omställning spelar vindkraften en viktig roll. På nationell nivå finns tydliga klimatambitioner och en målsättning om 100% förnybar energiproduktion till år 2040. I Sverige fanns 2020 en installerad effekt från vindkraft på 10 000 MW som producerade ca 27 TWh. För att klara det nationella klimatmålet år 2040 bedöms ca 130 TWh produceras från vindkraft.
Svenska kyrkan har tagit tydlig ställning till att en energiomställning av samhället är helt nödvändigt. Det finns manifesterat i bl.a. Biskoparnas Klimatbrev och Svenska kyrkans Färdplan för klimatet. Västerås stift och Prästlönetillgångarna i stiftet jobbar regionalt och lokalt för att minska negativ påverkan på miljö och klimat.

Prästlönetillgångar i Västerås stift är medlem i Vindela Ekonomisk Förening, äger 50% av ett vindkraftverk och är sedan mer än 10 år delägare i Dalavind, ett lokalt vindkraftsbolag som säkerställer lokalt ägande och lokala perspektiv. Dessa investeringar ligger väl i linje med vårt mål att minska behovet av fossila råvaror och öka samhällets hållbarhet, samt Svenska Kyrkans uttalade ambition om att aktivt verka för ökad utbyggnad av sol- och vindkraft.
Satsningar inom förnybar energi inklusive vindkraft, är en viktig del i Prästlönetillgångarnas långsiktiga utveckling. Vi vill både när så passar upplåta mark i bra vindlägen, men även investera direkt och indirekt i vindkraftsproduktion. Som markägare tar vi inte ställning till placering av vindkraftsverk, parker eller kraftledningar utan förlitar oss på den tillståndsprocess som genomförs innan de kan uppföras. I processen vägs ett stort antal parametrar samman och de olika intressenterna har möjlighet att komma till tals.

Rutin för hantering av markförfrågan gällande potentiell vindkraftsetablering.

TOP