Miljöuppföljning

Miljö- och skogsskötselpolicy för skogsmark inom Prästlönetillgångarna i Svenska kyrkan.

Förvaltningen ska vara uthållig och ge god ekonomisk avkastning. Skogsskötseln ska vara aktiv, målinriktad och utgå från naturgivna förutsättningar. Den årliga avverkade volymen ska bestämmas genom beräkningar av långsiktigt uthållig avverkningsnivå.

Stiftens skogsbruk ska bidra till att skogens biologiska mångfald bevaras, att skogsekosystemens funktioner säkras och att värdefulla kulturmiljöer värnas för framtiden. Vi ska använda teknik och metoder som förebygger miljöskadlig förorening och begränsar skogsbrukets påverkan på mark, vatten och luft. Vi ska beakta synpunkter från interna och externa intressenter och ta hänsyn till samhällets intressen.

Vårt skogsbruk ska nå eller överträffa de krav som följer av lag och förordning. Skogsbruket på eget markinnehav ska uppfylla kraven i FSC® och/eller PEFCTM skogsbrukscertifiering - beroende av certifieringsform. Vår skogliga personal ska ha hög kompetens inom miljö och skoglig förvaltning. Verksamheten ska genomsyras av ständig utveckling och förbättring.

skogen maj 037

Naturvårdsuppföljningar

För varje område där det sker avverkning eller röjning görs en naturvårdsuppföljning. Den som avverkar eller röjer gör en självkontroll av utfört arbete enligt en noggrann instruktion med angivna mål för naturvården på området, t ex antal högstubbar, sparade evighetsträd, lämnade skogsgrupper, mm.

Resultatet redovisas på ett speciellt kvitto där verkligt utfall av hänsyn, samt även eventuella uppkomna skador anges. Ett antal noggranna stickprovskontroller av uppföljningarna görs årligen. De eventuella fel och brister som konstaterats resulterar sedan i återkopplingar till den som utfört arbetet.

 

TOP