Verksamhetspolicy


Fastställd den 18 november 2020

•    Västerås Stift Skog AB ska ge trovärdighet åt Svenska kyrkans värderingar genom att både nyttja och bevara skapelsens resurser.
•   Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar för att tillfredsställa och möta kraven från kunder, omvärld och medarbetare.
•   Arbetsmiljöfrågorna är väl integrerade i verksamheten för att därigenom minimera hälsorisker samt motverka all form av diskriminering.
•    Tillsammans ansvarar vi för att respektera och arbeta med våra ”Värdeord” HÄNSYN, HELHET, HÅLLBARHET och NYTÄNKANDE.

Övergripande mål för Västerås Stift Skog AB

•    strävar efter en långsiktigt hög och jämn avkastning på de förvaltade tillgångarna.
•    erbjuder konkurrenskraftiga produkter och tjänster
•    minimerar skogsbrukets negativa påverkan på mark och vatten, samt verkar aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser kopplade till verksamheten
•   arbetar för en effektiv förvaltning och utveckling av förvaltade tillgångar inklusive säkerställer att skogens produktionskapacitet utnyttjas till fullo
•    har en öppen attityd när det gäller att upplåta Svenska kyrkans mark för kultur- och friluftsliv
•    präglas av ömsesidig respekt och tillit för alla i organisationen. Medarbetarna ska i möjligaste mån kunna påverka sin arbetssituation och ges möjlighet att utvecklas i sina respektive roller.

TOP