Uppförandekod - Extern


Bakgrund och syfte

Västerås Stift Skog AB (“VSSAB”) ska förvalta och verkar för att Prästlönetillgångar i Västerås stift ska ge bästa möjliga total avkastning med skälig hänsyn till natur- och kulturvård. Det sker på ett effektivt och hållbart sätt samtidigt som god etik värnas. I arbete med att förvalta tillgångarna leds vi av fyra värdeord -hänsyn, helhet, hållbarhet och nytänkande.

För att säkerställa att våra värderingar genomsyrar allt vi gör har vi en intern uppförandekod och en extern uppförandekod som riktar sig till alla våra affärspartners. Vår uppförandekod för affärspartners tydliggör vilka hållbarhetskrav vi ställer i våra affärsrelationer. För oss innebär våra affärspartners: virkesköpare, biobränsleköpare, anlitade entreprenörer och deras underleverantörer och upplåtelserättsinnehavare.

Vår uppförandekod tar stöd från UN Global Compacts 10 principer samt vår egen interna uppförandekod och värdegrund. Vi värnar särskilt för goda dialoger och långsiktiga affärsrelationer.

 

Affärsetik och anti-korruption

Alla VSSAB:s affärspartners förväntas agera enligt god affärssed och uppträda professionellt i allt de gör, både självständigt och i relation till oss. Våra affärspartners ska följa gällande lagstiftning och regulatoriska krav på alla platser där de bedriver verksamhet. Vi accepterar inte någon form av korruption, bedrägeri, mutor eller utpressning. Inga beslut eller affärer genomförs utifrån personliga intressen eller relationer.

 

Arbetsmiljö, säkerhet och arbetsvillkor

VSSAB:s affärspartners ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa en säker och hälsosam arbetsplats i enlighet med tillämpliga lagar och regler. De ska tillhandahålla relevant utrustning och vidta lämpliga skyddsåtgärder för sig själv, sina affärspartners och entreprenörer.

Våra affärspartners ska respektera sina medarbetares rätt till föreningsfrihet och deras rätt till kollektivförhandlingar. Affärspartners medarbetare ska inte under sin anställning utsättas för tvång och ha rätt att avsluta sin anställning efter rimlig förvarning, i enlighet med nationell lag, kontrakt eller kollektivavtal.

Affärspartners medarbetare ska ha ett skriftligt, juridiskt bindande anställningskontrakt och betalas skälig lön som åtminstone uppfyller krav inom ramen för kollektivavtal. Medarbetarna ska ha rätt till minst en ledig dag under en 7-dagarsperiod och ha tillräckliga raster och dygnsvila mellan arbetspassen. Behandling av personuppgifter ska ske konfidentiellt och i enlighet med gällande lagstiftning. Om bostäder tillhandahålls av affärspartners ska medarbetarna ha tillgång till rena och fräscha samt vid behov uppvärmda faciliteter. I övrigt ska Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter följas när dessa är tillämpliga.

 

Mänskliga rättigheter

Våra affärspartners ska respektera internationella mänskliga rättigheter inklusive FN:s barnkonvention och vidta åtgärder vid händelser avseende kränkningar av mänskliga rättigheter. Affärspartners ska inte använda sig av barnarbete eller anställa barn som är under den lagliga åldern för anställning. Affärspartners ska inte anställa arbetstagare under 18 års ålder för någon form av arbete som kan utgöra en risk för deras hälsa, säkerhet eller välbefinnande.

 

Mångfald ochdiskriminering

VSSAB:s affärspartners ska behandla sina medarbetare med respekt och värdighet och arbeta aktivt för att motverka alla former av diskriminering och annan negativ särbehandling. Hot, trakasserier eller övergrepp på arbetsplatsen får inte förekomma.

 

Hållbart skogsbruk och certifiering

Vi värdesätter och respekterar de tillgångar vi fått att förvalta. VSSAB driver ett hållbart skogsbruk och arbetar för biologisk mångfald. Vi är därför FSC-certifierade och våra affärspartners ska ha kunskap om och möta dessa krav. Dessa krav revideras återkommande av extern revisor.

 

Miljö och klimat

Klimatarbetet står oss nära, både som bolag. Vi följer svenska kyrkans färdplan för klimatet med målet om klimatneutralitet till år 2030.
Våra affärspartners ska följa alla tillämpliga miljölagar och författningar och vi uppmuntrar affärspartners att utveckla och sprida miljövänliga tekniker och använda det klimateffektivaste alternativet. Vidare ska VSSAB:s affärspartners agera enligt försiktighetsprincipen för att motverka miljöproblem samt ta initiativ för att stärka miljömedvetenheten.
Affärspartners ska arbeta systematiskt med en effektiv resursanvändning avseende råvaror som till exempel energi samt att minimera sin klimatpåverkan från sin verksamhet och negativa utsläpp till mark, vatten eller luft. Inom ramen för detta arbete genomförs årliga uppföljningar tillsammans med våra affärspartners.

VSSAB förväntar sig att våra affärspartners har eller skaffar sig erforderlig utbildning och kunskap om klimat, miljö och hållbart skogsbruk för att tillsammans med VSSAB jobba systematiskt med dessaområden.

 

Uppföljning

Genom samtycke bekräftar VSSAB:s affärspartners att följa denna uppförandekod. Våra affärspartners ska även säkerställa att deras underleverantörer och underentreprenörer följer koden. Affärspartners ska säkerställa efterlevnad av kodens krav och på begäran tillhandahålla VSSAB information, därutöver ska revisioner även tillåtas på plats av VSSAB, eller av ett ackrediterad revisionsföretag som representerar VSSAB.

 VSSAB uppmanar till att eventuella överträdelser eller kännedom om överträdelse mot uppförandekoden omgående anmäls till i första hand VD annars ansvarig skogvaktare eller miljö-och kvalitetsansvarig. Alla anmälningar hanteras konfidentiellt.

Antagen av styrelsen för Västerås Stift Skog AB 2020-12-08

TOP