Hållbarhet

Hållbarhetsmål för Prästlönetillgångar  i Västerås stift och Västerås Stift Skog AB
Prästlönetillgångar i Västerås Stift (PLT) och Västerås Stift Skog AB (VSSAB) ska förvalta egendomarna effektivt, hållbart och med god etik. Vi använder de av FN:s globala mål för hållbar utveckling som är mest relevanta för att beskriva vårt hållbarhetsarbete.
Förutom FN:s globala mål ligger en intressentkartläggning till grund för arbetet.

05 jamstalldhet
FN 5 Jämställdhet
- Allas lika utvecklingsmöjligheter säkerställas. Västerås Stift Skog AB är likabehandlingsdiplomerade utifrån EFFATA-metodiken som är framtagen av Västerås stift.
Att arbeta för att motverka diskriminering handlar inte bara om att respektera diskrimineringslagens förbud mot diskriminering. Det handlar framför allt om att aktivt skapa och stärka förutsättningar för att alla individer, oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ha tillgång till lika rättigheter och möjligheter.

07 hallbar energi for alla
FN 7 Hållbar energi för alla
- Utvecklingen av förnybar och hållbar energianvändning stöds. Mer specifikt inom vindkrafts- och biobränsleproduktion.
Vindkraft
PLT äger ett halvt vindkraftverk och är delägare i Dalavind (www.dalavind.se) som äger, projekterar och driftar vindkraft. Dalavind producerade under 2018, 131 680 MWh. Vidare ligger/byggs tre vindkraftsprojekt på PLT-mark om sammanlagt 13 vindturbiner.
Biobränsle
Där ekologin tillåter och där det finns ekonomi tas GROT ut. År 2018 producerades och såldes 14 000 m3s biobränsle.

08 anstandiga arbetsvillkor och ekonomisk tillvaxt
FN 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- PLT ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Tillgångarna ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. (Kyrkoordningen, 45 kap, 3§).
VSSAB ska vara en attraktiv arbetsplats som genomför sina förvaltningsuppdrag på ett effektivt och professionellt sätt. Arbetet ska präglas av hållbarhet, nytänkande, hänsyn och helhet.
VSSAB prioriterar att medarbetarna vidareutbildas och utvecklas på jobbet. Under 2018 genomförde våra medarbetare i genomsnitt 21 utbildningstimmar per person.

09 hallbar industri innovationer och infrastruktur
FN 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- För PLT och VSSAB är det viktigt att stödja utvecklingen av skogsbranschen i stort och skogsskötsel i synnerhet.
VSSAB är intressent i SkogForsk. (www.skogforsk.se)
VSSAB är delägare i fröplantage och fröförädlingsprojekt
PLT är markvärd för ett stort antal forskningsprojekt bl.a. i brandområdet i Västmanland.

11 hallbara stader och samhallen
FN 11 Hållbara städer och samhällen
- Där det är möjligt används alternativa skötselmetoder i skogar med stor betydelse för rekreation och friluftsliv.
I god tid inför alla gallringar och föryngringsavverkning informeras om den planerade åtgärden genom att information sätts upp på plats i skogen.
Samråd genomförs i särskilda fall med berörda intressenter innan föryngringsavverkning.

12 hallbar konsumtion och produktion
FN 12 Hållbar konsumtion och produktion
- PLT och VSSAB är certifierade enligt FSC® (Forest Stewardship Council)1 som verkar för ett ansvarsfullt och livskraftigt skogsbruk. PLT är en aktiv och engagerad medlem i FSC.
Hållbarhetsfrågor följs kontinuerligt upp med anlitade entreprenörer och virkesköpare.

13 bekampa klimatforandringarna
FN 13 Bekämpa klimatförändringen
- PLT och VSSAB producerar en hållbar och i det närmaste koldioxidneutral råvara, som i många fall ersätter ett fossilbaserad alternativ. Ju fler skogsbaserade produkter som kan ersätta fossilbaserade desto bättre. Den växande skogen i sig binder stora mängder koldioxid och hjälper därmed till att balansera mängden klimatgaser i atmosfären.

15 ekosystem
FN 15 Ekosystem och biologisk mångfald
- Påverkan på skogslandskapets vattenmiljöer ska minskas.
Andelen lövträd och arealen lövdominerad skog ska öka inom skogsinnehavet för att gynna den lövträdsanknutna biologiska mångfalden.
Ca 10 % av den produktiva skogsmarksarealen är frivilligt avsatt för naturvårdsändamål.
Ca 10 % av den brukade skogsmarksarealen sparas som generell naturhänsyn i skogsbruket.
Naturvårdskvaliteten ska höjas på de frivilliga avsättningarna genom en aktiv naturvårdande skötsel.
Resultatet av arbetet för ett ekologisk ansvarsfullt skogsbruk redovisas årligen i Landskapsplaneneringen och de frivilliga avsättningarna visas på karta  på Skyddad skog.se

 

1 Certifikatsnummer: DNV-FM/COC-000046, FSC 100% respektive SCS-FM/COC-00153G.

 

TOP