Med stöd från Europeiska jordbruksfonden har arbeten gjorts på fastigheterna Högfors 2:19 och Smaltjärnsröjningen 3:2 i Ljusnarsbergs kommun, för att bevara och utveckla skogens miljövärden.

Utförda åtgärder
•    Avverkat och ringbarkat merparten av granen.
•    Friställt lövträd som har möjlighet att bli vidkroniga.
•    Skapat död lövved genom ringbarkning.
•    Frihuggning av kulturmiljöer Miljömålen med åtgärder är till för att skapa lövträdsdominerande områden med stor variation och gott om grova vidkroniga lövträd samt rikligt med död ved. Det förekommer även vidvuxna gamla granar med naturvärdeskvalitéer.
Alla tre områden ligger strategiskt i landskapet och förstärker lövskogsvärden i anslutning till utpekade områden i arbetet med åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett.

 

TOP