Med stöd från Europeiska jordbruksfonden har arbeten gjorts på fastigheten Håkansboda 6:2 i Lindesbergs kommun, kommun, för att bevara och utveckla skogens miljövärden

Utförda åtgärder
•    Röjt bort granunderväxt
•    Friställt lövträd genom att avverka granar
•    Frihuggning av kulturmiljöer
•    Skapat mer död ved genom högstubbar/ringbarkning

Åtgärderna bidrar till att förstärka lövskogsvärden i anslutning till utpekande områden i arbetet med åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett

TOP