Med stöd från Europeiska jordbruksfonden har arbeten gjorts på fastigheten Håkansboda 6:2 i Lindesbergs kommun. Syftet med åtgärderna är att bevara och utveckla natur samt kulturmiljövärden.

Åtgärder som har utförts på en yta av ca 4,7 ha
•    Röjt samt avverkat inväxande gran för att gynna lövträd
•    Skapat mer död ved genom högstubbar/katning
•    Frihuggning av kulturmiljöer
•    Ringbarkning

TOP